Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Livets gang > Dåp > Slik foregår dåpen

Slik foregår dåpen

Dette skjer under selve dåpen:

Dåpen kommer tidlig i gudstjenesten og begynner med at presten sier: «Med takk og glede tar menigheten imot barna som i dag skal bli døpt i Guds hus.»

Så leser presten, en medliturg, en fadder eller foreldre fra Markusevangeliet 10,13–16, om hvor vennlig Jesus tar imot barna. Deretter følger en bønn som takker Gud for barnet. Her kan også barnets navn nevnes. Og så leses den såkalte «dåpsbefalingen» fra Matteusevangeliet 28,18–20, der Jesus sier: 
Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende

Deretter reiser alle i kirken seg og fremsier forsakelsen og den kristne trosbekjennelsen høyt sammen. Så helles vannet i døpefonten, og presten ber en bønn før foreldre med barnet og faddere kommer fram. Presten spør da først den som bærer barnet, om hva barnet heter. Så spør presten både foreldre og faddere: «Vil dere at NN skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro?»

Etter at foreldrene og/eller den som bærer barnet, har svart JA, fortsetter presten med å si: «Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn – til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.»

Så tar man dåpsluen av. Den som bærer, holder barnet over døpefonten, og presten øsser vann tre ganger over hodet til barnet og sier navnet og selve dåpsordene: «Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.»

Dåpshandlingen avsluttes med at presten legger hånden på den døptes hode og sier: «Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.»

Før dåpsfølget går tilbake til sine plasser, løfter presten eller den som bærer dåpsbarnet opp og presenterer det nye kirkemedlemmet for menigheten.

Under dåpen blir det tent et lys for hvert barn. Dette lyset får man med seg hjem.

Når alle er døpt, ber presten foreldre og faddere om å reise seg. De får høre at de er vitner om at barna er døpt med den kristne dåp. Og sammen med menigheten og hele kirken har de fått del i et hellig ansvar; å vise omsorg for barnet, be for det og be sammen med det, og hjelpe det til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så barnet kan leve og vokse i den kristne tro.

Så kan de sette seg igjen, og gudstjenesten fortsetter. 
 

Se hele Den norske kirkes dåpsliturgi